Arming s.r.o.
ARMING spol. s.r.o. Prof. Ing. Radim Čajka, CSc Ocelářská 6
703 00, Ostrava
Česká republika

Telefon: (+420) 596 617 120
Mobil: (+420) 602 744 311
IČ: 62304178

Mapa

Kontaktovat

ARMING spol. s r.o.

Firma ARMING spol. s r.o. vznikla v roce 1994 na základě sloučení fyzických osob, které podnikají v projekční činnosti a stavební výrobě již od roku 1991. 

Projekční společnost ARMING spol. s r.o. je členěna do dvou základních divizí, a to projekční a stavební. Veškeré činnosti jsou vykonávány pod vedením autorizovaných inženýrů a techniků. Během svého působení na tuzemském i zahraničním trhu vyprojektovali pracovníci společnosti řadu staveb, z nichž mnohé byly rovněž realizovány.

Přihláška průmyslového vzoru PUV 2008-19926 s názvem "Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi", Program 4.1 INP - Ochrana průmyslového vlastnictví, číslo ŽoPl: 4.1 INP01/0044/1-1, ARMING spol. s r.o., Ostrava, CZ

Základní okruh činností a zaměření lze rozdělit na:

 • Projekční činnost
 • Inženýrská činnost
 • Stavební průzkumy, zaměření a diagnostika staveb
 • Realizace staveb

Ocenění

Naše nabídka

Projekční činnost

Projektovou dokumentaci zpracováváme komplexně včetně všech souvisejících profesí a specializací. Na základě požadavku zákazníka navrhujeme stavební konstrukce a objekty podle soustavy norem ČSN nebo evropských norem EUROCODE.

Zpracování všech stupňů projektů provádíme moderními CAD systémy v digitální formě. Projektovou dokumentaci předáváme zákazníkovi podle jeho požadavků v tištěné podobě nebo v digitální formě na CD nosičích.

Projektovou dokumentaci vyhotovujeme podle požadavků v jazyce českém, německém nebo anglickém.

Statické a dynamické výpočty zpracováváme moderními programovými systémy NEXIS firmy SCIA na bázi MKP.

Specializované statické výpočty v oblasti interakce staveb a podloží, zakládání, poddolování, teplotně namáhaných konstrukcí a požární odolnosti konstrukcí provádíme pomocí vlastního programového vybavení.

Vybrané projektované a realizované stavby jsou pravidelně publikovány v odborných časopisech a prezentovány na domácích a mezinárodních konferencích


Inženýrská činnost

Ve všech fázích projekční činnosti zajišťujeme projednání zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, institucemi a stavebním úřadem. Na základě zpracované projektové dokumentace zajistíme:

 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení

Naše zkušenosti s projektováním a prováděním staveb nám rovněž umožňuje provádět:

 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora

Mimo vlastního zpracování projektů provádíme konzultace koncepčního návrhu, projektování a provádění náročných staveb v oblastech:

 • Hutnictví
 • Těžba a úprava surovin
 • Strojírenství 
 • Energetika 
 • Vodní stavby
 • Dopravní stavby

Stavební průzkumy, zaměření, diagnostika staveb

Pro zpracování projektů rekonstrukcí a sanací provádíme stavební průzkumy včetně zajištění inženýrsko - geologického a hydrologického průzkumu. U stávajících objektů provádíme jejich zaměření včetně zpracování v digitální formě moderními CAD systémy.

Mechanické a přetvárné vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí zjišťujeme ve spolupráci s FAST VŠB-TU Ostrava pomocí diagnostických přístrojů firmy PROCEQ. Na základě provedeného měření provádíme vyhodnocení výsledků, stanovujeme zatížitelnost stavebních konstrukcí a navrhujeme optimální postup sanace.