Zde naleznete odpovědi na Vaše nejčastější otázky, vysvětlení vyúčtování, všeobecné obchodní podmínky (VOP) a mnoho dalších důležitých informací.

Nejčastější otázky a odpovědi

U tarifu  VIP si můžete vybrat doménu podle vašeho přání (musí být volná) nebo si můžete Vaši doménu převest zdarma pod naší správu.

Doména zůstáva Vašim majetkem, tudíž o ní nepříjdete, ani pokud se rozhodnete využívat služby od jiných poskytovatelů služeb.

Poznámka: Pozor na podmínky převodu domén u jiných poskytovatelů služeb! Často se stává, že jedná z podmínek převodu je i změna majitelé domény z Vás na poskytovatele služeb! V těchto případech poskytovatelé služeb chtějí za převod vlastnictví domény zpět na Vás nemalý poplatek.

Doba převodu (registrace) domény závisí na aktualizaci DNS záznamů na serverech. Uváděná doba je do 48 hodin, ale většinou je doména připravena za cca 2 až 3 hodiny.

Doménu můžete použít jen u tarifu  VIP

Ano, a to zdarma.
Registrujte se, poté se příhlášte ke svému účtu. V přehledné administraci můžete již sámi vytvářet webové vizitky podle Vašeho přání a to zcela zdarma.
Tarif  FREE je pro Vás zdarma s podmínkou zobrazení bannerové reklamy pod webovou vizitkou.
Samozřejmě.
Webové vizitky jsou vytvořeny pomocí nejnovějších technologií, které zaručují přesné zobrazení na chytrých mobilních telefonech a tabletech.
Prohlížeč Internet Explorer 7 a 8 jsou již zastaralénedokážou zobrazovat grafické prvky z nových technologií. Doporučujeme používat moderní prohlížeče jako Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari a další.

Jak se orientovat ve vyúčtování

ROGR vyúčtování
Používá se pro identifikaci Vaší platby. Je shodné s variabilním symbolem.
Období, za které Vám vyúčtováváme poplatky za poskytnuté služby.
Datum, kdy došlo k vystavení daňového dokladu.
Zde je adresa naší společnosti - komu za své služby platíte.
Korespondenční adresa pro zasílání tištěného vyúčtování.
Jméno a adresa zákazníka na kterého je účet veden (údaje o majiteli účtu).
Částka, na kterou bylo vystaveno Vyúčtování z předchozího období.
Všechny platby přijaté během minulého zúčtovaného období.
Neuhrazená částka z minulého období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek.
Souhrnná částka, kterou vám za zúčtované období účtujeme. Nejsou v ní započítány případné přeplatky nebo nedoplatky z minulého zúčtovaného období.
Číslo bankovního účtu pro platby bankovním převodem.
Používá se pro identifikaci vaší platby. Je shodný s číslem daňového dokladu.
Při platbě poštovní poukázkou nebo bankovním převodem doporučujeme provést úhradu vyúčtování nejpozději 5 pracovních dní před datem splatnosti. Pokud budete hradit Vyúčtování prostřednictvím bankomatu nebo služby M-Platby, raději tak učiňte nejpozději den před datem splatnosti.
Datum, ke kterému bylo fakticky zaznamená no poskytnutí služeb.
Datum, ke kterému musí být vyúčtovaná částka nejpozději připsána na účet ROGR systems. Jinak se dostanete do prodlení. V případě, že úhradu neprovedete včas, mohou být všechny aktivní webové vizitky příslušející k vašemu zákaznickému účtu zablokovány. Služby lze poté v plné míře obnovit až po uhrazení celého nesplaceného zůstatku.
Částka, kterou je třeba uhradit. Souhrnná částka za služby účtované v daném zúčtovaném období a případný celkový nedoplatek (dlužná částka), nebo naopak přeplatek za minulá období. V případě, že je částka záporná, jde o přeplatek, který vám převedeme do příštího vyúčtování.
Pokud používáte mobilní bankovní aplikaci podporující načtení platebních údajů pomocí kódu QR Platba, máte zde možnost usnadnit si provedení platby pomocí právě tohoto QR kódu.

Všeobecné obchodní podmínky

1. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ OPRAVŇUJÍCÍ K UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ROGR

1.1 Následující “Licenční podmínky” (dále jen „LP“) upravují vztahy mezi společností ROGR systems a uživatelem při užívání softwaru ROGR. Součástí těchto podmínek mohou být další podmínky. Tyto LP a další podmínky jsou zveřejněny na internetu na adrese www.rogr.cz.

1.2 Nedohodnou-li se písemně strany v jednotlivých případech jinak, řídí se níže uvedenými podmínkami všechny právní vztahy vzniklé na základě a v souvislosti s (první a každou další) smlouvou či objednávkou, uzavřenou mezi stranami. Jiné smluvní podmínky, na něž výslovně či konkludentně odkazuje třetí strana, se nepoužijí, s výjimkou případů, kdy ROGR systems písemnou formou takové odchylné podmínky vymíněné uživatelem akceptuje.

1.3 Licence neobsahuje náklady na přenos dat.


2. VÝKLAD POJMŮ

2.1 POSKYTOVATEL

Poskytovatel je – ROGR systems, Rostislav Greipel, se sídlem Ostrava, Ostrava - Dubina, Jana Maluchy 200/45, PSČ 703 00, provozovnou Ostrava, Ostrava - Poruba, Dvorní 763/23, PSČ 708 00.

2.2 UŽIVATEL

Uživatel je - právnická či fyzická osoba, která uzavřela smlouvu/potvrdila objednávku (její zaměstnanci či jiné osoby užívající pod Uživatelem internetovou aplikaci ROGR).

2.3 PARTNER

Partnerem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo Poskytovatelem systému ROGR uděleno právo dále systém distribuovat, prodávat a poskytovat poprodejní péči v souladu s těmito Podmínkami a v souvislosti s partnerskou smlouvou a jejími dodatky.


3. LICENCE

3.1 ROGR je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požívá ochranu dle tohoto zákona. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví týkající se ROGR, včetně softwaru a související dokumentace, které vytvořila a/nebo vlastní společnost ROGR systems, jsou a zůstanou výhradním majetkem společnosti ROGR systems. Využívání služeb počítačové aplikace ROGR s sebou nenese žádný převod práv k duševnímu vlastnictví, ani nejsou tato práva k duševnímu vlastnictví propůjčována. ROGR je ochranná známka ve vlastnictví společnosti ROGR systems.

3.2 Při dodržení ustanovení této smlouvy tímto společnost ROGR systems uděluje Uživateli omezenou, osobní, nekomerční, nevýhradní, nepřevoditelnou, licenci, bez možnosti poskytovat podlicence, ke stažení, nainstalování a používání softwaru ROGR ve vašem počítači, telefonu nebo zařízení PDA.

3.3 Uživatel je výslovně srozuměn se zákazem udělování práv třetím osobám ohledně software ROGR, tj. zejména prodávat, postupovat, pronajímat, dávat do nájmu, distribuovat, vyvážet, dovážet, jednat jako prostředník nebo poskytovatel, ani jinak udělovat práva třetím stranám ohledně softwaru ROGR nebo jakékoli jeho části v případě, že není dohodnuto s Poskytovatelem systému ROGR jinak.

3.4 Uživatel je výslovně srozuměn se zákazem úprav softwaru ROGR tj. zejména provádět, způsobovat, dovolovat ani schvalovat úpravy, vytváření odvozených děl, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze zdrojového kódu nebo hacking softwaru ROGR nebo jakékoli jeho části, s výjimkou případů, které připouští zákon.

3.5 Uživatel je srozuměn s tím, že části vytvořené pro vklad osobní fotografie jsou určené výhradně k tomuto účelu, další vizuální identita uživatele je zpoplatněna podle platného ceníku.


4. POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1 Uživatel se zavazuje používat aplikaci ROGR pouze k zákonným účelům a k účelům dle této smlouvy a v souladu s dobrými mravy. Uživatel se zavazuje, že nebude používat aplikaci ROGR jakýmkoliv podvodným způsobem, předkládat jiným uživatelům materiál, který je urážlivý, škodlivý pro nezletilé, neslušný nebo jinak závadný. Uživatel odpovídá za užívání aplikace ROGR svými pracovníky v souladu s těmito Licenčními podmínkami.

4.2 Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím aplikace ROGR nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

4.3 Uživatel odpovídá za užívání ROGR svými pracovníky (uživateli) v souladu s těmito podmínkami.

4.4 Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením odpovědný za činnost svých uživatelů.

4.5 Uživatel, který užil aplikaci ROGR v rozporu s těmito Licenčními podmínkami nebo k takovému užití napomohl třetí osobě úmyslně nebo zanedbáním, je povinen uhradit poskytovateli náhradu vzniklé škody.

4.6 Uživatel je povinen před nahlášením chyby systému ROGR prověřit, zda není způsobená pochybením z jeho strany. Jestliže se prokáže chyba na straně klienta, je Poskytovatel oprávněn po Uživateli požadovat náhradu práce technika, který systém ROGR na základě chybového hlášení prověřoval (500 Kč bez DPH/každá započatá hodina).


5. POVINNOSTI UŽIVATELE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

5.1 Uživatel je výslovně a jasně srozuměn, že aplikace ROGR musí být instalována a provozována pouze a výhradně při těchto technických podmínkách dle 5.2.

5.2 PRO PROVOZ APLIKACE ROGR JE NUTNÉ TOTO VYBAVENÍ:

zařízení PC, notebook, tablet, "chytrý" mobilní telefón

operační systém (OS) XOS, Linux, Windows, Android, iOS

libovolný prohlížeč podporující HTML5 a CSS3 (například Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera)

připojení k internetu: běžné ADSL připojení

5.3 V případě, že technické vybavení a připojení Uživatele k internetu, příp. jiných uživatelů (např. jeho zaměstnanců) nebude splňovat technické podmínky, viz výše, neodpovídá poskytovatel za technické problémy vzniklé v souvislosti s nedostatečným výše uvedeným technickým vybavením uživatele nebo jeho zaměstnanců.

5.4 Poskytovatel se bude snažit poskytovat služby užívání ROGR s minimálními poruchami. Poskytovatel však nemůže zaručit, že bude aplikace ROGR vždy fungovat bez poruch, zpoždění nebo jiných nedostatků. Jelikož služby aplikace ROGR jsou přenášeny přes veřejné internetové linky a veřejnou telekomunikační síť, může dojít k výpadkům proudu nebo poruchám internetových služeb a může dojít k určitým poruchám služeb aplikace ROGR, např. ztrátě a zpoždění paketů. Dále nemůže poskytovatel zaručit, že bude aplikace ROGR vždy fungovat bez poruch, zpoždění nebo jiných nedostatků z důvodu technické závady na technickém zařízení uživatele, popř. jiných uživatelů. Dále bere Uživatel na vědomí, že volání do veřejné telefonní sítě a z této sítě nejsou šifrována, takže mohou být na veřejném internetu odposlechnuta policejními orgány nebo třetími stranami. Poskytovatel není odpovědný za žádné poruchy, zpoždění, odposlouchávání nebo jiná opominutí ve službách aplikace ROGR.

5.5 Uživatel bere na vědomí, že v rámci kontroly plnění závazků této smlouvy a kontroly kvality spojení poskytování služeb aplikace ROGR mohou být jednotlivá užívání monitorována, k monitorování pro účely kontroly uděluje uživatel svůj výslovný souhlas.

5.6 Poskytovatel systému ROGR nenese odpovědnost za pochybení způsobené pochybením třetích stran.

5.7 Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit službu ROGR bez náhrady škody v případě fatálního selhání třetích stran (dodavatelů technologií).


6. POVINNOSTI PARTNERA

6.1 V případě, že se klienti Partnera obrátí na ROGR systems s požadavky, které je povinen vyřídit/poskytnout Partner, Poskytovatel tyto požadavky zpracuje na náklady Partnera.

6.2 Partner musí klienta informovat, poskytovat úplné a včasné informace a musí své klienty seznámit s licenčními podmínkami EULA.

6.3 Partner se zároveň zavazuje k tomu, že se zúčastní všech školení, které mu budou ze strany Poskytovatele doporučena, a bude poskytovat o systému ROGR úplné informace. Zároveň bude svým klientům poskytovat co nejkvalitnější péči.


7. SALVATORNÍ KLAUZULE

7.1 Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto Licenčních podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto Licenčních podmínek. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou poskytovatel a uživatel konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Licenčních podmínek, jež pozbyla platnosti.


8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 Tyto Licenční podmínky užívání software ROGR, včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako smlouvy /potvrzení objednávek na tyto Licenční podmínky odkazující, se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon.

8.2 Tyto Licenční podmínky jsou platné od 1.1.2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto Licenčních podmínek bez předchozího upozornění tak, že zveřejní upravenou smlouvu na webových stránkách www.rogr.cz.

8.3 Uživatel prohlašuje, že si text Licenčních podmínek důkladně přečetl a porozuměl právům, povinnostem, podmínkám zde uvedeným. Uživatel potvrzuje, že s obsahem bez výjimky souhlasí podle své skutečné, svobodné a vážné vůle, a uděluje souhlas poskytovateli ke zde uvedeným právům.